ประวัติและผลการปฏิบัติงาน

ประวัติ นางสุภาณี  ธรรมาธิคม 
ประวัติส่วนตัว  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง       
วิทยฐานะ  
วุฒิการศึกษา  
ภูมิลำเนาเกิด  
   

ประวัติการศึกษา

ลำดับที่

วุฒิการศึกษา / วิชาเอก

ปี

การศึกษา

จากสถาบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีและภาคภูมิใจ

   
   
   
   
   
 

บล๊อกคุณครู

TOP