ประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีและภาคภูมิใจ
ข่าว/ประชาสัมพันธ์อื่นๆ
 
 

 

๑.  รับรางวัล  “คุรุสดุดี”  ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ของคุรุสภา

๒.  รับรางวัล  “ผู้บริหารดีเด่น”  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

๓.  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “คนดี ศรีสยาม” ของจังหวัดปทุมธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๔.  ได้รับการประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้บริหารที่อุทิศตน เพื่อการศึกษาในการพัฒนา

การจัดการเรียนร่วม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๕.  ได้รับโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ผลงานด้านผู้บริหารงานระดับมัธยมศึกษาดีเด่น จากเครือข่ายการมีส่วนร่วมสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๖.  ได้รับผลงานผู้บริหารดีเด่นและรับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ประจำปี พ.ศ.  ๒๕๕๔

 

 
Published Date : November 22, 2013